Wydawca treści Wydawca treści

OGŁOSZENIE

Pieńsk, 15 .09.2017r.

Zn. spr.: S.2101.1.5.2016

OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym pisemnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej

samodzielny lokal mieszkalny

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pieńsk na podstawie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 788 ze zmianami), oraz na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007r. Nr 78 poz. 532), oraz za zgodą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych zn. spr. ZS.L-2-2201-8-3/14 z dnia 27 stycznia 2014r., i n f o r m u j e o sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu pisemnego, nieruchomości stanowiącej samodzielny lokal mieszkalny, położonej w miejscowości Godzieszów, gmina Nowogrodziec, pow. bolesławiecki, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Pieńsk. 1. Przedmiot sprzedaży: Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni użytkowej 50,20 m2, znajdujący się na drugiej kondygnacji (I piętrze) budynku mieszkalno – gospodarczego, położonej w Godzieszowie nr 151A, gmina Nowogrodziec, dz. nr 255/694, obr. ewid. Godzieszów 0003, AM – 1, pow. 607 m2, udział ułamkowy we współwłasności budynku i gruntu 4678/10000, rodzaj użytku: B – PsIV (grunty rolne zabudowane), dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr JG1B/00035901/0 przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu. W/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dyrektor RDLP we Wrocławiu w piśmie z dnia 09.01.2013r., zn. spr. ZZ-2141-225/13, wyraził zgodę na obciążenie bezterminową służebnością drogową nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę o szerokości 5 m i długości 105,4 m o powierzchni 0,0527 ha, dz. nr 255/692 (dr), obręb ewidencyjny 0003 Godzieszów, objętą księgą wieczystą KW nr JG1B/00026737/3, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej na działce nr 51/3 w Godzieszowie. W przypadku sprzedaży nieruchomości Nadleśnictwo Pieńsk ustanowi w formie aktu notarialnego, za wynagrodzeniem, służebność przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela tej nieruchomości. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności zostało ustalone w wysokości 1.532,00 zł plus obowiązujący podatek VAT. 2. Opis nieruchomości: Nieruchomość jest aktualnie niezamieszkała (stanowi pustostan) i składa się z następujących pomieszczeń: 2 pokoi, kuchni oraz łazienki z wc o łącznej powierzchni 50,2 m2. Do w/w lokalu przynależą dodatkowo pomieszczenia znajdujące się w budynku, tj. piwnica oraz pomieszczenie gospodarcze i stajnia (położone na parterze) o łącznej powierzchni 83,4 m2. Lokal posiada dostęp do sieci wodnej i elektrycznej oraz lokalnych: kanalizacyjnej (bezodpływowy osadnik) i grzewczej (ogrzewanie piecowe i ogrzewanie z podkowy). Stan techniczny lokalu, jak i całego budynku zakwalifikowano jako zły, wymagający kapitalnego remontu. Nieruchomość położona jest w granicach działki nr 255/694, obr. ewid. Godzieszów 0003, AM – 1, o pow. 607 m2 o kształcie regularnym w terenie płaskim, wśród gruntów Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pieńsk. Dojazd do drogi publicznej odbywa się drogą o nawierzchni utwardzonej (tłuczniowej) będącej w zarządzie nadleśnictwa (dz. nr 255/692). Działka nieogrodzona, nieużytkowana, zaniedbana, porośnięta trawą i bylinami oraz samosiewami roślinności drzewiastej. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i nie posiada obciążeń. 3. Przeznaczenie działki: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Nowogrodziec, zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/235/96 Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 18.09.1996r., działka nr 255/694, obr. ewid. Godzieszów 0003, AM – 1, przeznaczona jest w/w planie pod tereny składów i magazynów oraz użytków rolnych (oznaczonych na załączniku graficznym do planu symbolem G 6 RP, S), dla których ustala się m.in. trwałą adaptację istniejącej zabudowy zagrodowej i obiektów leśniczówki “Wykroty" . 4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.500,00 zł, słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych i 00/100 (nabycie nieruchomości, prawa własności ułamkowej części działki). Nieruchomość (lokal mieszkalny wraz z prawem własności ułamkowej części działki) zwolniona jest z tytułu podatku VAT, zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.). Nieruchomość zostanie sprzedana pod warunkiem uzyskania ceny wyższej od ceny wywoławczej. 5. Informacje dotyczące wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) do dnia 16.10.2017r. Wadium może być wniesione w formie: a) pieniężnej – wpłacone na rachunek bankowy Nadleśnictwa Pieńsk: PKO BP S.A. Nr 23 1020 2137 0000 9102 0132 7279 z dopiskiem: „Przetarg – sprzedaż nieruchomości”. Wniesienie wadium będzie skuteczne jeżeli w wyżej podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Nadleśnictwa Pieńsk, b) pieniężnej – wpłacone do kasy Nadleśnictwa Pieńsk, c) gwarancji bankowej. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej winno być dołączone w formie oryginału do oferty. Wadium zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia odwołania albo zamknięcia przetargu. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium zostanie zatrzymane przez Nadleśnictwo Pieńsk w przypadku gdy oferent, który wygra przetarg, uchyla się od zawarcia umowy lub nie dokona zapłaty ceny nabycia nieruchomości w terminie do dnia poprzedzającego termin zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. 6. Warunki udziału w przetargu: Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Przetarg – sprzedaż nieruchomości”, w terminie do dnia 16.10.2017r. do godziny 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Pieńsk w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2, pokój nr 3 (sekretariat). 7. Przetarg odbędzie się w dniu 16.10.2017r. o godzinie 1230 w siedzibie Nadleśnictwa Pieńsk w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2, pokój nr 15 (świetlica). 8. Pisemna oferta powinna zawierać: 1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta; 2) numery PESEL, NIP i REGON oferenta, o ile spoczywa na nim obowiązek ich uzyskania; 3) numer rachunku bankowego oferenta; 4) datę sporządzenia oferty; 5) oferowaną cenę zakupu, termin i formę płatności. Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający datę zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, o czym Nadleśnictwo Pieńsk powiadomi oferenta, który wygrał przetarg; 6) sposób proponowanego wykorzystania nieruchomości; 7) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z zasadami przetargu i akceptacji bez zastrzeżeń warunków i zasad przetargu; 8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzanego przetargu; 9) dowód wniesienia wadium. 9. Osoby uczestniczące w przetargu winny posiadać celem okazania Komisji przetargowej następujące dokumenty: 1) osoby fizyczne – dowód osobisty (także wspólnicy spółki cywilnych) oraz zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu, 2) osoby reprezentujące osoby prawne – aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub jego potwierdzoną kopię, sporządzony nie wcześniej niż jeden miesiąc przed wyznaczonym terminem przetargu, 3) podmioty nie posiadające osobowości prawnej, a prowadzące działalność gospodarczą i zamierzające nabyć nieruchomość jako firma, winny przedłożyć aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a wspólnicy spółki cywilnej ponadto umowę spółki, 4) pełnomocnicy winni przedstawić umocowanie do udziału w przetargu w formie aktu notarialnego. 10. Informacje ogólne: Nabywca ponosi koszty związane z: - wyceną nieruchomości, - opłat sądowych i skarbowych, - przeniesieniem prawa własności nieruchomości. Nadleśnictwo Pieńsk zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu, w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. z 2007r. Nr 78 poz. 532). Nadleśnictwo Pieńsk, w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, tj. dnia zatwierdzenia protokołu z przebiegu przetargu przez sprzedającego, zawiadomi pisemnie wszystkich oferentów o jego rozstrzygnięciu. Nadleśnictwo Pieńsk, w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu, zawiadomi pisemnie nabywcę nieruchomości ustalonego w wyniku przetargu, o miejscu i terminie zawarcia z nim umowy sprzedaży nieruchomości. 11. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela Paweł Zasowski – sekretarz nadleśnictwa, tel. 757786235, tel. mob. 606683542, email: pawel.zasowski@wroclaw.lasy.gov.pl, w siedzibie sprzedającego w Pieńsku przy ul. Wysokiej 2, 59-930 Pieńsk, w dniach roboczych w godzinach od 730 do 1430.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Pieńsk

Mariusz Jędrzejczak


Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Informacje o przetargach, zamówieniach i zarządzeniach na stronie BIP Nadleśnictwa Pieńsk